Llibre de l’Edifici.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

0.- IDENTIFICACIÓ

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, en endavant (CATEB), CIF Q0875009C amb domicili al Carrer Bon Pastor número 5 de Barcelona 08021, inscrit en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el número ATiAP, és el titular del domini i el web libroedificiodigital.es i libroedificiodigital.cat

I.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular la contractació “on line” dels productes del web libroedificiodigital.es i libroedificiodigital.cat que es celebrin entre els usuaris i el CATEB.

Els usuaris podran consultar tots els seus dubtes, consultes o incidències mitjançant el correu electrònic consultoriatecnica@cateb.cat, o bé mitjançant el telèfon 93 240 20 60 en horari comercial de dilluns a dijous de 9h a 17h i els divendres de 9h a 14:30h.

La contractació dels productes d’aquest web, impliquen l’acceptació d’aquestes condicions generals.

2.- IDIOMA.

Tota la informació del web libroedificiodigital.es i libroedificiodigital.cat , les transaccions comercials o telefòniques, atenció al públic i els serveis oferts seran en català i en castellà. El llibre de l’Edifici, també està disponible en català i castellà.

3.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El CATEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquesta aplicació informàtica web.

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al web són propietat del CATEB o de tercers. L’ús o l’accés al web i/o als serveis no atribueix a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del CATEB o de tercers. En virtut del que s’ha establert en aquest Avís Legal i de privacitat, no es poden considerar cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l’ús correcte del Web i els Serveis.

4.- PROCÉS D’ALTA, REGISTRE I ACCEPTACIÓ.

Per adquirir els productes oferts al Web cal registrar-se com usuari i client d’aquest. Al completar l’usuari el procés d’alta, l’usuari accepta totes les condicions generals de la contractació d’aquest web.

El registre d’usuari i client, es regeix per la política de privacitat del CATEB que pot consultar íntegrament aquí.

5.- PROCÉS DE COMPRA.

La compra dels productes o serveis oferts al Web es portaran a terme mitjançant els formularis i procés electrònic previst al Web. El procés s’iniciarà amb la tria del producte o servei, i el seguiment de les passes indicades al Web, que suposen l’acceptació de les Condicions Generals i particulars de Compra del Web.

Una vegada acceptada la compra, en un termini no superior a 12 hores, el client rebrà un justificant de la seva comanda.

La compra dels productes o serveis impliquen l’autorització per part del client a l’emissió i enviament de la factura en suport electrònic.

6.- PREUS.

Els preus de venda al públic son els que consten a cada un dels productes com preus de venda al públic. Tots els preus del Web, s’entendran que porten l’IVA inclòs.

7.- FORMES DE PAGAMENT.

El pagament es fa en una plataforma digital mitjançant targeta bancària.

Un cop pagat es genera una factura que es rep per correu electrònic.

8.-ACCÈS I DESCARREGA DE L’APLICACIÓ.

Una vegada tramitat el pagament podreu accedir a complimentar el Llibre de l’Edifici.

9.- DESISTIMIENT, DEVOLUCIONS E INCIDENCIES.

El client disposarà de la facultat de desistiment de la seva compra, notificant-lo al CATEB en el termini de 14 dies naturals des de la recepció del bé o des de l’accés al contingut digital, tret en els casos previstos al “RDL 1/2007, de 16 de novembre de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complentarias”.

Recorda que tens dret de desistiment de la teva comanda durant 14 dies naturals des de que tinguis accés a complimentar el contingut dels llibres. Però al tractar-se de contingut digital, no es podrà exercir el dret de desistiment, un cop iniciada la complimentació. En aquest cas, l’inici de l’ús de les eines Web implica la pèrdua del dret de desistiment.

El desistiment de la teva comanda comportarà la devolució de l’import de la compra, sense retencions en concepte de despeses de devolució.

Per exercir el dret de desistiment s’haurà d’emetre un e.mail a: consultoriatecnica@cateb.cat, amb l’assumpte “DESISTIMENT”, manifestant de forma expressa que desitja desistir del contracte. També disposa de l’opció de complimentar i enviar electrònicament el formulari de desistiment.

Una vegada s’hagi exercitat correctament el desistiment i acceptat per el CATEB, es procedirà a la cancel·lació de l’accés a les eines informàtiques i el CATEB tornarà els imports abonats pel client en un termini no superior a 14 dies naturals.

10.- ATENCIÓ POSTVENTA.

Tots els dubtes, consulta, informació, incidència i qualsevol tipus de reclamació després d’haver els productes o serveis podran realitzar-se mitjançant l’email d’informació consultoriatecnica@cateb.cat o mitjançant el formulari de consulta.

11.- GARANTIES.

De conformitat a allò disposat al RDL 1/2007 de 16 de novembre, pel que s’aprova el “Texto Refundido de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”, el client, disposarà d’un termini de dos anys de garantia en els productes per manifestar la seva manca de conformitat.

Tret proba en contrari, es presumirà que la falta de conformitat que es manifesti en els sis mesos posteriors a l’entrega del producte, ja existia quan el producte es va entregar.

12.- RESPONSABILITAT DEL CLIENT.

El client, manifesta que és major de 18 anys i té capacitat per subscriure aquest contracte.

El client s’obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets e interessos de terceres persones.

El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant produir perjudicis al CATEB amb motiu de la incorrecció d’aquests.

L’ incompliment de qualsevol de les Condicions de Contractació podran donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part del CATEB, sense necessitat de preavís al client i sense que això doni dret a indemnització.

13.- FULLS DE RECLAMACIÓ.

Es posen fulls de reclamació a disposició del consumidor que pot consultar en el següent enllaç.

14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració pot adreçar un correu electrònic a informacio@cateb.cat, o trucar al número de telèfon següent 93 240 20 60.

II.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA VENDA DEL LLIBRE DE L’EDIFICI WEB.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L’Objecte d’aquest contracte és l’accés a la aplicació informàtica Llibre de l’Edifici web, mitjançant la que podràs crear el Llibre de l’Edifici per a edificis unifamiliars i plurifamiliars d’obra nova, edificis terciaris i el llibre de l’edifici per edificis existents, segons allò disposat al Decret 67/2015 i adaptat al RD 853/2021, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels Fons “Next Generation”.

Tanmateix la compra del Llibre de l’Edifici web, permetrà l’accés als programes de manteniment i rehabilitació. Aquesta opció està només disponible per als tècnic col·legiats al CATEB.

L’objectiu principal del Programa de Rehabilitació és el de:

• Establir la realització de les intervencions necessàries per a executar la rehabilitació, conservació i possibles millores en l'edifici, a partir dels resultats de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici.

• Prioritzar la seva realització segons la seva gravetat.

• Quantificar-ne el cost econòmic estimat segons una valoració aproximada dels cost de les obres que es preveu realitzar, segons una assimilació a partides d'obres i a preus de referència establerts en quadres de preus oficials, revistes especialitzades i pressupostos d'obres similars.

El programa de manteniment és l’eina de suport per a la redacció del programa de manteniment, registre de les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de rehabilitació i millora de l'edifici.

2.- CARACTERISTIQUES DEL LLIBRE DE L’EDIFICI WEB.

Aquest aplicació informàtica permet redactar el quadern de registre de dades, el document d’especificacions tècniques, amb les instruccions d’ús i manteniment i l’arxiu de documents, així com l’informe amb el potencial de millores i pla d’actuacions que exigeix el RD 853/201, amb el que s’avalua el nivell de prestacions de l’edifici en relació amb les prestacions de qualitat que hauria de tenir l’edifici si fos nou.

3.- FUNCIONAMENT.

Per a la creació del Llibre de l’Edifici Web, cal disposar de qualsevol dispositiu que tingui accés a internet, registrar-se i seguir les passes indicades al web per a la seva adquisició.

Un cop introduïda tota la informació que requereix el Llibre de l’Edifici Web es pot generar un pdf amb tota la informació. Aquest pdf es signa digitalment i és el document que el tècnic lliurarà a la propietat.

El Llibre de l’Edifici Web, un cop finalitzat continuarà a disposició del client per tal que pugui fer les modificacions que estimi necessàries, però en cap cas es podrà traspassar l’ús del web a tercers. El nombre de Llibres de l’Edifici web visibles és infinit.

La compra dels Llibres de l’Edifici web està disponible per a qualsevol persona, però l’autor de cada Llibre ha de ser un tècnic competent que signarà digitalment el document final. Cada Llibre correspon a un edifici i es compren de manera individual. Els llibres queden emmagatzemats a l’aplicació informàtica web i només hi pot tenir accés l’usuari d’aquell compte. Els llibres comprats estaran visibles sempre.

4.-PREU.

Els preus dels productes web son informats al Web abans d’acceptar la compra i porten l’IVA inclòs.